یک فعال حمل و نقل جاده‌ای اجرای کامل مصوبه 209 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور درخصوص تعیین نرخ حمل جاده‌ای بر اساس تن‌-کیلومتر و اجرای تن-کیلومتر دینامیک را منوط به اجرای چهار اقدام اساسی دانست.

یک فعال حمل و نقل جاده‌ای اجرای کامل مصوبه 209 شورایعالی هماهنگی ترابری کشور درخصوص تعیین نرخ حمل جاده‌ای بر اساس تن‌-کیلومتر و اجرای تن-کیلومتر دینامیک را منوط به اجرای چهار اقدام اساسی دانست.

مالک نخعی گفت: چهار مرحله اساسی در اجرای کامل و صحیح مصوبه ۲۰۹ و مسئله تن کیلومتر دینامیک باید مورد بررسی و کارشناسی فنی قرار گیرد.

وی این مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بیان کرد و افزود: یکی از این مراحل، تشکیل دبیرخانه و تدوین اساسنامه دبیرخانه تن_کیلومتر و سطح مسئولیت و قدرت مداخله است.

او عنوان کرد: تدوین اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار تن کیلومتر در دو بخش شامل:

الف) استخراج کرایه تن کیلومتر دینامیک و ب) نظارت و راستی آزمایی محاسبات گروه الف، مرحله بعدی است.

نخعی تاکید کرد: انتخاب پیمانکار واجد شرایط بر اساس اسناد مناقصه برای استخراج کرایه نیز سومین مرحله برای رسیدن به اجرای کامل و صحیح مصوبه 209 و مسئله تن کیلومتر دینامیک است.

این فعال بخش حمل و نقل جاده‌ای گفت: مرحله آخر، انتخاب پیمانکار واجد شرایط بر اساس اسناد مناقصه برای راستی آزمایی و نظارت بر عملکرد پیمانکار استخراج کرایه است.

پاسخ بدهید