همانطور که در مقاله قبلی با عنوان اهمیت ترانزیت در ایران – بخش اول اشاره شد، ترانزیت در بعد امنیتی ، بعد اشتغال زائی و ایجاد بازار کار در کشور و بعد منافع مالی و اقتصادی حائز اهمیت است. در این مطلب میخواهیم به دیگر جنبه های مهم ترانزیت در ایران بپردازیم :

اهمیت ترانزیت در ایران – بخش دوم از بعد فرهنگی :

صرف نظر از جنبه های اقتصادی و مالی ترانزیت ، برخی آثار فرهنگی و اجتماعی نیز از این فرآیند نصیب کشورهای ترانزیت کننده می شود. به این صورت که در مناطق تردد تجار و مسافرین، ارتباطات فرهنگی و فنی به وجود می آید و مسیر ترانزیت می تواند در این خصوص تحولات بدیعی را ایجاد نماید که در واقع دستاورد همین رفت و آمد هاست، به طوریکه جاده معروف ابریشم که قرن ها دو کرانه خاوری و باختری دنیای تمدن کهن را از چین به خاورمیانه بهم پیوند می داد ، صرفا راه تجارت و توجه به شئون مادر و اقتصادی مردم نبود ، جاده ابریشم باعث ایجاد بسترهای گفت و گو ها ، داد و ستد های فرهنگی و هنری و مبادلات فکری و معنوی نیز بود.

اهمیت ترانزیت در ایران – بخش دوم از بعد سیاسی :

عبور کالاهای ترانزیتی از داخل یک کشور نه تنها از لحاظ اقتصادی ، ایجاد درآمد و اشتغال زایی حائز اهمیت است ، بلکه نشان از اعتبار سیاسی کشور در جوامع بین المللی و بازرگانی جهان نیز می باشد.

ایران نیز با توجه به قرارگیری در نقطه مهمی از باب ترانزیت پتانسیل های زیادی در این زمینه دارا است ، اما با توجه به سیاست های خارجی اتخاذ شده در سالیان گذشته متاسفانه توان ترانزیت ایران به حداقل کاهش یافته است و اگر این توان کمتر شود شاهد سقوط صنعت ترانزیت در ایران خواهیم بود.

امید است روزی مسئولین کشور به این سرمایه گران بها ، به نحوی دیگر بنگرند و شاهد تحول این صعنت سرمایه ساز باشیم.

پاسخ بدهید