همانطور که در مقاله قبلی اشاره شد، کارنه تیر سند گمرکی برای ترانزیت بین المللی کالا در چارچوب قوانین “تیر” میباشد و این سند در کشور مبدا صادر و حاوی مشخصات کامیون و کالا میباشد و به موجب آن وسیله نقلیه جاده ای از کشور مبدا از طریق قلمرو کشورهای بین راهی بدون بازرسی گمرکی عبور می نماید اما در این مقاله پیرامون اصطلاحاتی که باید در مورد کارنه تیر بدانید نوشته ایم.

اصطلاح حمل و نقل تير :

به حمل و نقل کالاها از يک اداره گمرک مبدا به یک اداره گمرک مقصد تحت رويه ای به نام رويه تير به شرح اين کنوانسيون اطلاق می شود.

اصطلاح عملیات تیر :

به قسمتی از حمل و نقل تیر اطلاق میشود که در یک کشور عضو کنوانسیون از یک اداره گمرک مبدا یا از اداره ورودی (بین راهی) به یک اداره گمرک مقصد یا به یک اداره گمرک خروجی (بین راهی) انجام گیرد.

اصطلاح شروع عملیات تیر :

عبارتست از ارائه وسیله نقلیه جاده ای ، ترکیب از وسائط نقلیه یا کانتینر همراه با بار و کارنه تیر مربوط به گمرک مبدا یا بین راهی ورودی جهت کنترل وو پذیرفته شدن کارنه تیر توسط گمرک.

اصطلاح عملیات پایان تیر :

عبارتست از ارائه وسیله نقلیه جاده ای، ترکیب وسائط نقلیه یا کانتینر همراه با بار و کارنه تیر به گمرک مقصد یا بین راهی خروجی جهت کنترل.

اصطلاح تصفیه عملیات تیر :

عبارت خواهد بود از تصدیق ختم صحیح عملیات تیر در یک کشور متعاهد توسط مقامات گمرکی براساس مقایسه داده ها یا اطلاعات موجود در گمرک مقصد یا خروجی بین راهی و اداره گمرک مبدا یا ورودی بین راهی صورت می گیرد.

اصطلاح حقوق و مالیات های ورودی یا صدوری :

عبارتست از حقوق گمرکی و سایر حقوق، مالیات ها، عوارض و وجوهی که در ارتباط با واردات یا صادرات کالا وصول میشود به استثنا وجوه و هزینه هایی که بابت بهای تقریبی خدمات پرداخت میشود.

اصطلاح وسیله نقلیه جاده ای :

نه فقط به هرگونه وسیله نقلیه جاده ای موتوردار بلکه همچنین به هر نوع تریلر یا نیمه تریلری که جهت اتصال به وسیله نقلیه جاده ای موتوردار مزبور طراحی شده باشد اطلاق میشود.

اصطلاح ترکیب وسائط نقلیه :

به وسیله نقلیه متصل به هم که به صورت یک واحد در جاده حرکت می کند اطلاق میشود.

اصطلاح کانتینر :

به واحد مجزایی از تجهیزات حمل و نقل (یخدان ، مخزن متحرک یا سایر سازه های مشابه) اطلاق میشود که :

الف – تمام یا قسمتی از آن محصور باشد به نحوی که محفظه ای را جهت جا دادن کالا تشکیل دهد.

ب – با دوام بودن و برای استفاده های مکرر کافی داشته باشد.

پ – به طور ویژه برای تسهیل حمل و نقل کالاها به صورت تک وجهی یا چند وجهی بدون بارگیری مجدد در بین راه طراحی شده باشد.

ت – با هدف قابلیت بکارگیری سریع به ویژه زمانیکه از یک نوع وسیله حمل به نوع دیگر منتقل می گردد.

ث – طوری طراحی شده باشد که به کارگیری یا تخلیه کالا به آن یا از آن آسان باشد.

ج – گنجایش داخلی آن یک متر مکعب یا بیشتر باشد.

چ – محفظه قابل پیاده شدن بار نیز در حکم کانتینرها تلقی میشود.

اصطلاح اداره گمرک مبدا :

عبارتست از گمرک خانه ای در یک کشور متعاهد که حمل و نقل تیر یک محموله یا بخشی از یک محموله از آن شروع میشود.

اصطلاح اداره گمرک مقصد :

عبارتست از گمرک خانه ای در یک کشور متعاهد که حمل و نقل تیر یک محموله یا بخشی از یک محموله از آن خاتمه می یابد.

اصطلاح اداره گمرک بین راهی :

عبارتست از گمرک خانه ای در یک کشور متعاهد که از طریق آن یک وسیله نقلیه جاده ای، ترکیبی از وسائط نقلیه یا کانتینر در طول یک حمل و نقل تیر به کشور مزبور وارد یا از آن خارج میشود.

اصطلاح شخص :

اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی.

اصطلاح دارنده کارنه تیر :

عبارت خواهد بود از شخصی که کارنه تیر مطابق مقررات کنوانسیون تیر برای او صادر میشود و اظهار گمرکی که در ضمن نشان دهنده تمایلی جهت قراردادن کالا تحت رویه تیر است. در کارنه تیر از طرف او در گمرک مبدا به عمل آمده باشد، شخص مزبور مسئول ارائه وسیله نقلیه جاده ای ، ترکیبی از وسائط نقلیه یا کانتینر همراه با بار و دفترچه تیر مربوط به گمرک خانه های مبدا ، بین راهی و مقصد بوده و همچنین وی مسئولیت رعایت سایر مقررات مربوط به کنوانسیون خواهد بود.

اصطلاح کالای سنگین یا حجیم :

به هرگونه شی اطلاق میشود که به جهت وزن یا اندازه یا نوع آن معمولا در یک وسیله نقلیه بسته یا محفظه بسته حمل نمیشود.

پاسخ بدهید