یک راننده عضو جمعیت ایمنی راهها در مورد خطرات استفاده از چراغ های خطر عقب غیر استاندارد و بدون نور کافی در بعضی کامیونها و تریلرها هشدار داد.

یک راننده عضو جمعیت ایمنی راهها در مورد خطرات استفاده از چراغ های خطر عقب غیر استاندارد و بدون نور کافی در بعضی کامیونها و تریلرها هشدار داد.

محمد اتحادی گفت: گاهی مشاهده می‌شود در بعضی از  کامیون ها و تریلرها چراغ های خطر عقل جهت مشاهده راننده پشت سر نور کافی منعکس نمی کند.

وی افزود: این امر موجب می‌شود در هنگام توقف یا گردش به راست یا چپ کامیون، رانندگان پشت سر به خصوص در مواقع روز متوجه نشوند و حادثه تصادف رخ دهد.

این راننده کامیون عنوان کرد: چراغ های عقب تریلرها در برخی خودروهای سنگین بسیار کوچک و با شیشه هایی است که رنگ قرمز و زرد آنها مشخص نمی شود.

اتحادی گفت: چراغ های خطر، سمت راست و سمت چپ عقب کامیون یا تریلر باید حداقل هر قسمت 2 عدد نصب شود که روشنایی کافی در روز داشته باشد و رانندگان دیگر بتوانند خوب ببینند.

منبع : تین نیوز

پاسخ بدهید