به طور کلی میتوان ترانزیت خارجی را از نقطه نظر انجام تشریفات گمرکی در دو شکل ترانزیت ورودی و خروجی به یک گمرک مرزی با شیوه های حمل جاده ای، دریایی و هوایی مورد بررسی قرار داد. بنا به ماهیت کار و چگونگی حمل، هرکدام نیز به شرح قابل تقسیم بندی است و در ادامه به انواع ترانزیت خارجی میپردازیم.

ترانزیت خارجی – ورودی

کالای ترانزیتی میتواند به سه طریق عبور مستقیم، عبور غیر مستقیم (حمل ترکیبی) و نگهداری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا اماکن گمرکی و ترنیب حمل تدریجی یا کلی آن ها به خارج و جهت عبور از قلمرو جمهوری اسلامی وارد کشور شود، که با توجه به نوع وسیله حمل به شرح زیر قابل تقسیم بندی می باشند:

ترانزیت خارجی (ورودی زمینی)

در این حالت کالای ترانزیتی باید از گمرک ورودی مستقیما به گمرک خروجی حمل گردد، بنابراین اگر حمل توسط جاده یا ریل انجام پذیرد، در واقع ادامه مسیر و عملیات حمل از مبدا تا مقصد است. در حمل جاده ای نیز دو حالت مطرح است: مستقیم و غیر مستقیم

در حالت مستقیم از حمل به صحابت( تحت پوشش) کارنه تیر و بدون کارنه تیر بحث خواهد شد، ولی در مورد حمل ریلی هم میتوان از تقسیم بندی فوق استفاده نمود.

با این تفاوت که در حمل ریلی مستقیم (یا واگن های بارگیری شده در کشور مبداء) تعهد کتبی راه آهن جایگزین تضمین می گردد و به اصطلاح به وجه الضمان یا گواهی بیمه ترانزیت نیازی نیست.

در ترانزیت های غیرمستقیم زمینی، وسیله حمل قابل تعویض بوده که به شیوه های تخلیه در انبارها و اماکن گمرکی و حمل کلی و تدریجی آنها و یا به صورت ترانشیپمنت قابل اعمال میباشد. آنچه که اهمیت دارد این است که در صورتی که کالای ترانزیتی فاقد پوشش بیمه معتبر سراسری باشد، مشمول پرداخت هزینه های بیمه محلی می گردد، در صورتیکه در حالت حمل مستقیم، مشمول پرداخت این هزینه های نمیشوند.

ترانزیت خارجی – خروجی

منظور عبور کالاهای ترانزیتی است که از گمرکات مبداء به مقصد خروج از کشور، به یک گمرک مرزی کشور وارد شده تا از کشور خارج گردند. که از نظر شیوه حمل میتواند زمینی یا دریایی و یا هوایی باشد.

انواع ترانزیت خارجی و نقل و انتقال کالا از مناطق ویژه اقتصادی

نقل و انتقال کالا از مناطق ویژه اقتصادی به مناطق آزاد و بالعکس و نقل و انتقال کالا بین مناطق ویژه اقتصادی تحت رژیم گمرکی ترانزیت خارجی امکان پذیر است.

پاسخ بدهید